Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Підготовка фахівців у галузі знань 
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 181 «Харчові технології» 
та професійним спрямуванням «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

     Підготовку фахівців за спеціалізацією «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» зосереджено на питаннях визначення показників якості та безпеки сировини і готового продукту, характеристиці та виборі обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість і безпеку харчової продукції, підтвердження відповідності продукту вимогам нормативної документації або виявлення помилок у технологічному процесі, що зумовлюють невідповідність продукції, виявлення порушень обліку сировини та матеріалів через впровадження на підприємстві нового технологічного обладнання, використання нових видів сировини, виявлення відхилень параметрів технологічного процесу, що впливають на якість та безпеку продукції, розмір технологічних затрат і втрат, вихід кінцевого продукту, виявлення можливої необлікованої чи фальсифікованої продукції тощо.

     Спеціалізація зорієнтовує студентів проводити на високому професійному рівні технологічну експертизу виробництва харчової продукції, оцінювання якості і безпечності харчової продукції і продовольчої сировини, встановлювати відповідність її вимогам відповідних стандартів, у т.ч. міжнародних, з метою підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

     У процесі навчання студенти опановують теоретичні основи харчових технологій, сучасні технології харчової промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного контролю сировини, напівпродуктів та готової продукції харчової промисловості. Майбутні фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технології харчових продуктів з використаннях найновіших інформаційно-програмних засобів.

     Спектр умінь та навичок фахівця з харчових технологій надзвичайно широкий, а саме:

– пояснювати та науково обґрунтовувати окремі технологічні процеси з позицій фізичної, колоїдної, біологічної хімії, мікробіології, фізики, процесів і апаратів харчових виробництв;

– науково обґрунтовувати зміни, що мають місце при виробництві харчових продуктів під впливом різних факторів;

– характеризувати технологічні властивості основної сировини, технологічні процеси окремих технологій, вплив їх на якість готових виробів;

– прогнозувати зміни органолептичних властивостей в процесі переробки, зберігання продуктів;

– визначати рівні контамінації харчових продуктів;

– визначати перелік показників, що підлягають інспектуванню та проводити підбір методик для їхнього визначення;

– розробляти схеми технохімічного та мікробіологічного контролю;

– розробляти програми відклику продукції;

– використовувати нормативну документацію в дослідженнях якості харчової продукції;

– розробляти, вносити зміни та переглядати стандарти; приймати міжнародні та регіональні стандарти як національні;

– застосовувати методології управління якістю виробництв, підприємств та установ;

– правильно оформляти документацію щодо проведення сертифікації продукції, атестації виробництва та сертифікації систем якості; укладання ліцензійної угоди.

      Аргументи на користь навчання за спеціальністю «Харчові технології» зі спеціалізацією «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»Навчально-науковому інституті харчових технологій в Національному університеті харчових технологій:

 • НУХТ – один з найавторитетніших українських ВНЗ в харчовій індустрії;
 • високий рівень підготовки в навчально-науковому інституті харчових технологій зі спеціальних  дисциплін дозволяє розширити кар'єрні можливості і працювати на керівних посадах в галузях промисловості, а саме, на підприємствах харчової промисловості, акредитованих лабораторіях та органах з сертифікації систем;
 • ґрунтовне викладання в НУХТ фахових дисциплін надає можливість працювати не тільки в українських, але і в зарубіжних компаніях;
 • у НУХТ є всі можливості для того, щоб не лише навчання, а й дозвілля у найкращі студентські роки було по-справжньому цікавим.

      Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за спеціалізацією «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», можна виділити:

 • фахівець із якості;
 • фахівець з технічної експертизи;
 • інспектор з контролю якості продукції;
 • інспектор з експорту;
 • фахівець із стандартизації, сертифікації та якості.

   
     Перелік фахових предметів, які вивчають студенти спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»:

 • сенсорний аналіз;
 • технічна мікробіологія;
 • стандартизація, метрологія та сертифікація виробництва;
 • теоретичні основи безпеки харчової продукції;
 • основи інспектування харчових виробництв;
 • токсикологічна хімія харчових продуктів;
 • біологічно активні сполуки;
 • НАССР і системи управління безпечністю харчової продукції;
 • технологічна експертиза виробництва харчової продукції;
 • системи менеджменту якості харчової продукці;
 • визначення терміну придатності харчової продукції;
 • санітарія і гігієна харчових виробництв;
 • митна та судово-товарознавча експертиза;
 • хімічні та біологічні сенсори;
 • хімія смаку, запаху і кольору;
 • ідентифікація автоматизація виробничих процесів.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ


  Вага предметів сертифікату ЗНО Мінімальна кількість балів Вага атестату  Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ
1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0,05
2. Математика 0,3 100
3. Хімія або Іноземна мова 0,2 100