Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація»

денна і заочна форми навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

    Реформування національної економіки в Україні призвело до демонополізації харчової промисловості, різкого послаблення відомчого контролю за виробництвом та реалізацією харчових продуктів, в тому числі і дитячих, до активізації приватної підприємницької діяльності та збільшення обсягів імпорту продовольства. Все це позначилося на якості як вітчизняної, так і імпортної продукції.
    З цих позицій кваліфіковані кадри зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» є найбільш значущою частиною ресурсів охорони здоров’я, а забезпечення населення якісним продовольством має виняткове соціальне та політичне значення і є пріоритетним завданням Уряду України, котрий піклується про високу якість життя народу, збереження генофонду своєї нації, продовольчу та інтелектуальну незалежність країни.
    Необхідність підготовки спеціалістів з якості та безпеки харчових продуктів визначається також тим, що в сучасному світі контроль якості і безпеки харчової продукції перетворився на цілий комплекс складних операцій та дій.
    Однією з таких систем, що забезпечують контроль якості виробленої продукції на всіх етапах технологічного процесу, є НАССР (HazardAnalysisandCriticalControlPoint– «Аналіз небезпечних чинників у критичних контрольних точках»). Такий аналіз спрямовано на запобігання проблемам, що пов’язані з безпекою харчових продуктів. Ця система забезпечує контроль на будь-якому етапі процесу виробництва і передбачає ті ділянки, де можуть виникнути небезпечні ситуації. Сьогодні НАССР усе більш поширюється в Євросоюзі. Нові закони та норми Європейського союзу, що стосуються правил гігієни харчування та безпеки продовольства, підкреслюють власну відповідальність виробників та постачальників за безпеку харчових продуктів.
    Тому з цієї точки зору, з позицій майбутнього входження України до Євросоюзу нам необхідні фахівці з якості та безпеки харчових продуктів. Окрім цього, якість продукції (у найширшому розумінні) стала нині чи не головним критерієм конкурентоспроможності виробництва, а, отже, основою конкурентоспроможності національної економіки та її стійкого розвитку. Проблема якості і безпеки харчових продуктів стає загальнодержавною, й це надає виняткового значення стимулюванню конкурентоспроможності вітчизняної продукції, і, значить, – підготовці фахівців, які здатні її забезпечити.
    Підготовка фахівців із зазначеної спеціальності необхідна також з урахуванням проблеми фальсифікації харчових продуктів. Сьогодні на територію України ввозиться велика кількість фальсифікованої продукції; крім того, постійно створюються нові підприємства, що виробляють продукцію за недосконалими технічними умовами та з недотриманням вимог нормативних показників. Проблема фальсифікації харчових продуктів є для України новою. Тому багато питань потребують свого вирішення, особливо ті, що стосуються законодавчої бази й організації контролю якості продукції. Необхідна підготовка кадрів, що здатні професійно визначати та оцінювати якість продукції, а також захистити вітчизняний ринок від фальсифікованих  продовольчих товарів.
    Підготовка фахівців зі спеціальності 8.018010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:
– для проведення ідентифікації харчових продуктів та сироивни;
– з’ясування продовольчої безпеки харчових продуктів за наявністю та вмістом найбільш небезпечних контамінантів;
– відрізняти якісний продукти від неякісних;
– впроваджувати на харчових підприємствах системи менеджменту якості та безпеки виробництва харчових продуктів за вимогами стандартів серії ДСТУ ISO 9000 та ДСТУ ISO 22000;
– впроваджувати на харчових підприємствах основні методологічні засади Загального управління якістю (Total Quality Management ТQM), системи аналізу небезпечних чинників у критичних контрольних точках (НАССР);
– проводити підготовку виробництва до атестації, обстеження, сертифікації продукції;
– розробляти нормативні документи різних рівні, здійснювати їх підготовку до реєстрації, оформлювати супровідні документи, вносити зміни;
– здійснювати гармонізацію національних стандартів з вимогами  європейських стандартів;
– проводити сертифікацію технологічних процесів та обладнання, внутрішній аудит та самоінспекцію, акредитацію органів із сертифікації;
– удосконалювати системи експертиза, стандартизації та сертифікації готових продуктів та харчових виробництв;
    Майбутнє працевлаштування:
– в регіональних центрах стандартизації, метрології та сертифікації;
– у виробничих, контрольно-аналітичних лабораторіях;
– в органах державного управління та в громадських організаціях, які здійснюють контроль за якістю продукції та її сертифікацію;
– в установах з захисту прав споживачів;
– в органах санітарно-гігієнічного контролю;
– в навчальних та науково-дослідних установах;
– у відділах стандартизації, якості та технічного нагляду харчових та державних підприємств і організацій;
– у науково-дослідних установах;
– у випробувальних лабораторіях, органах сертифікації;
                       на посадах:
– менеджера чи заступника директора з якості;
– завідувача лабораторії;
– фахівця з оцінки якості та безпеки харчових продуктів;
– фахівця з розроблення нормативних документів національних стандартів, технічних умов, технічяних інструкцій тощо;
– інженера з якості, стандартизації та сертифікації.
– наукових співробітників з питань якості та безпеки харчової продукції.

     Випускники Національного університету харчових технологій, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» працюють на провідних підприємствах харчової промисловості України на таких керівних та престижних посадах як: начальник відділу з управління якості продукції на ТМ «Наша Ряба» – Сєрова Ольга (випускник 2012 р.), головний фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості продукції на ТОВ «Вінницька птахофабрика» – Жукотанський Дмитро (випускник 2012 р.), фахівець із якості на ТОВ ДКМ «Хліб» – Самойлова Олена Євгенівна (випускник 2011 р.), заступник директора із якості на ТОВ «ЕлкоПак» – Марченко Тетяна Миколаївна (випускник 2012 р.), інженер з якості на ФОП Медецька – Гаврилова Наталія Олександрівна (випускник 2013 р.), спеціаліст з якості продукції у департаменті якості компанії «Фоззі Груп» – Лещинська Тетяна Сергіївна (випускниця 2013 р.) та ін.