Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Історія кафедри

2011 р.


Створена кафедра експертизи харчових продуктів
Розпочато підготовку магістрів зі спеціальності 8.1801001 «Якість, стандартизація та сертифікація»
 
2012 р. Перший випуск магістрів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»
Укладання угоди про науково-освітнє співробітництво НУХТ з Італійською Асоціацією сенсорних наук
 
2013 р. Кафедра стала ініціатором і основним виконавцем розроблення нового галузевого стандарту вищої освіти України ГСВОУ 6.051702-13 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», за яким вперше серед вищих навчальних закладів України та ЄС розпочала підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Петруша О.О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
Стажування викладачів кафедри Рябченко Н.І., Чорної А.І. та студентів в Італійському Центрі сенсорного аналізу, м. Верона, Італія
Вперше організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Якість і безпека харчових продуктів»
Вашека О.О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.04 – технологія м'ясних, молочних продуктів та продуктів з гідробіонтів 

 
 2014 р. Шульгою О.С. отримала вчене звання доцент кафедри експертизи харчових продуктів
Харгелія Д.Д. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
 
2015 р. Вперше на базі кафедри проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Експертиза харчових продуктів»
Студентка Романіка Є. – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Експертиза харчових продуктів», науковий керівник – доц. Петруша О.О.
Усатюк С.І. та Вашекою О.М. отримали вчене звання доцент кафедри експертизи харчових продуктів

 
2017 р. Чорна А.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів. 
Вперше відбулися захисти кваліфікаційних дипломних робіт за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Здобувач Дащинська А. – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Експертиза харчових продуктів», науковий керівник – доц. Петруша О.О.
Розпочато набір здобувачів на освітньо-професійну програму «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» за другим (магістерським) освітнім рівнем
Започатковано сертифікатну професійну програму «Впровадження систем управління безпечністю на підприємствах харчової промисловості»

 
2018 р. Стажування доцента Петруші О.О. на базі Економічного університету у м. Краків та університету HAS Hogeschool у Королівстві Нідерландів
 
2019 р.
Започатковано сертифікатну професійну програму «Харчові технології»
Вперше відбулися захисти кваліфікаційних дипломних робіт за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Шульга О.С. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.07 НУХТ.
Стажування доцента Петруші О.О. у Словацькому сільськогосподарському університеті з метою удосконалення навчальних планів освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»
Проведено ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Якість і безпека харчових продуктів», у роботі якої брали участь співробітники 37 закладів вищої освіти та установ України, Казахстану, Словаччини, Вірменії, Молдови, Польщі, Франції, Іспанії. 


 
2020 р. Здобувач Роботько А. Ю. зайняла 2 місце на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Works Black Sea Science 2020», керівник – ст. викл. Чорна А.І. 
Доц. Шульга О.С. та ст. викл. Чорна А.І. пройшли стажування у Інституті менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія.
Здобувачка Логінова А.О. – переможець Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», науковий керівник – проф. Арсеньєва Л.Ю.
 
Здобувачка Атанова Ю.О. нагороджена грамотою Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», перемога у номінації «За високий рівень у обґрунтування наукової новизни у дослідженні», науковий керівник – доц. Усатюк С.І.
 
Здобувачка Гаврилюк О.Л. нагороджена грамотою Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», перемога у номінації «За застосування найбільш оригінальної методики дослідження», науковий керівник – проф. Гуменюк Г.Д.
Шульгою О.С. отримала вчене звання професора

 
2021 р. Петруша О.О. та Янчик М.В. отримали вчене звання доцента кафедри експертизи харчових продуктів.
Калініченко А.О. захистила дисертацію: «Інтелектуальна мультисенсорна система для ідентифікації та оцінки якості харчових продуктів», присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія
Вперше започатковано навчання за міждисциплінарною освітньо-науковою програмою «Lean-виробництво харчової продукції» за освітнім ступенем «магістр»
Вперше на кафедрі започатковано проходження технологічної практики здобувачами освітнього ступеня «бакалавр», професійної та переддипломної практик здобувачами освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» на базі підприємств ТОВ «Альфайн Файнкост», Німеччина.
Розпочато підготовку здобувачів за дуальною формою здобуття вищої освіти освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» освітнього ступеня «магістр»


Навчання на кафедрі експертизі харчових продуктів має ряд істотних переваг, основні з них:

·       високоякісна освіта та міжнародне визнання диплому забезпечується викладанням дисциплін аналогічних до тих, які викладаються у вузах ЄС;
·       можливе продовження навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі;
·       співпраця з провідними організаціями у сфері стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, підприємствами з виробництва харчових продуктів, органами сертифікації та оцінки відповідності, установами державного рівня з питань стандартизації, сертифікації та акредитації;
·       забезпечення сучасною матеріально-технічною базою для проведення лабораторних занять та виконання наукових досліджень;
·       набуття студентами досвіду розроблення систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів;
·       набуття студентами досвіду розроблення нормативної документації;
·       участь у міжнародних конференціях з питань якості і безпечності харчових продуктів;
·       працевлаштування як студентів, так випускників на передових підприємствах харчової та фармацевтичної галузі, провідних фірмах та організаціях у сфері стандартизації і сертифікації, органах з оцінки відповідності та акредитації, випробувальних лабораторіях.

 
Випускники кафедри експертизи харчових продуктів є фахівцями актуальної на сьогодні спеціалізації із розроблення та впровадження систем управління якістю та безпечністю харчової продукції, без яких відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги щодо якості та безпечності харчових продуктів» не можлива діяльність кожного харчового підприємства.
Наші випускники, здобувши знання за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» та освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація», займають посади в різноманітних організаціях та установах:
ПрАТ «Фоззі груп» – спеціаліст відділу експертизи;
Національне агентство акредитації України – фахівець відділу акредитації органів з інспектування;
Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА» – фахівець з якості, стандартизації та сертифікації;
ПАТ «Миронівський Хлібопродукт» (ТМ «Наша Ряба», «Легко», «Фуагра») – директор з якості, інспектор з якості;
ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» – технік з метрології;
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи – головний фахівець з якості;
ПрАТ «Київський маргариновий завод» – лаборант хімічного аналізу;
ТОВ «Соєва фабрика Агропрод» – головний технолог;
ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН»» – молодший фахівець з якості.