Освітні програми кафедри

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", ОС "Бакалавр"

Освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Technological Expertise and Food Safety

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 181 Харчові технології

галузі знань 18 Виробництво та технології

кваліфікація: бакалавр з харчових технологій  

Освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» із підготовки фахівців за ОС "Баклавр" орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти комплексом організаційних і технологічних заходів для підвищення ефективності функціонування підприємств і закладів харчової промисловості, з вирішення питань у сфері технологічної експертизи, розроблення, впровадження або удосконалення існуючих систем управління якістю та безпечністю на підприємствах харчової промисловості, методик і методів контролю якості та безпечності харчових продуктів, планування і розрахунків потреби у матеріальних, фінансових і трудових ресурсах, здатних застосовувати основні та сучасні методи контролю окремих показників якості і безпечності продовольчої сировини, напівфабрикатів та харчової продукції, організовувати роботу комісій, пов'язаних з оцінкою якості і безпечності харчової продукції, здійснювати оцінку виробничих ризиків, визначати критерії надійності системи управління безпечності, організовувати систему контролю якості та безпеки продовольчої сировини, напівфабрикатів і харчових продуктів, розробляти заходи направлені на попередження виникнення ризиків і контролю (регулювання) під час технологічного процесу виробництва харчової продукції, її зберігання та коригувальних дій, проводити інспектування систем управління якості та безпечності,  застосовувати вітчизняні та європейські підходи в управлінні якістю та безпечністю на різних етапах життєвого циклу продукції, розробляти головні елементи систем управління якістю та безпечністю за міжнародними стандартами, запроваджувати попереджувальні заходи щодо управління ризиками безпечності виробництва харчових продуктів на основі застосування належних практик виробництва, здійснювати інспектування виробництва, проводити гармонізацію нормативних документів та оцінку відповідності систем, організації та оцінювання ефективності санітар-гігієнічного стану підприємств харчової промисловості для виявлення причин виникнення харчових отруєнь, інфекцій та формування і розроблення заходів поводження із відходами і небезпечною продукцією

Основний фокус полягає у підготовці професійних кадрів, які застосовують і використовують сучасне технологічне і лабораторне обладнання та прилади, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, а також на основі принципів проектування та функціонування підприємств харчової промисловості, розуміння сутності та параметрів технологічних процесів, принципів розроблення нових та удосконалення існуючих технологій, розуміння законодавчих та нормативних документів у сфері технологічної експертизи, розроблення та впровадження систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів, правил застосування чинної законодавчої і нормативної бази та системи аналізу маркетингової діяльності забезпечують виробництво якісних та безпечних харчових продуктів.

      Аргументи на користь навчання за спеціальністю «Харчові технології» зі ОП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»Навчально-науковому інституті харчових технологій в Національному університеті харчових технологій:

      Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за спеціалізацією «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», можна виділити:

   

Перелік обов'язкових дисциплін, які вивчають здобувачі освіти ОП  «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»:

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", ОС "Магістр"

Освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Technological Expertise and Food Safety

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 181 Харчові технології

галузі знань 18 Виробництво та технології

кваліфікація: магістр з харчових технологій  

Підготовку фахівців за ОП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» зосереджено на питаннях визначення показників якості та безпеки сировини і готового продукту, знання законодавчих та нормативних документів, в яких відображені питання щодо гігієнічного регламентування вмісту шкідливих речовин у харчових продуктах, теорій та методологій нормування контамінантів, запобігання інтокCENSOREDції організму, науково-організаційні аспекти регламентації ксенобіотиків, основ і напрямів гармонізації систем технічного регулювання в Україні, застосовувати методи управління якістю, аналізу ризиків та аудиту  на різних етапах життєвого циклу продукції залежно від поставленої дослідної або виробничої мети, розробляти головні елементи та перевіряти дієвість систем управління якістю і безпечністю за міжнародними стандартами, документально оформлювати результати аудиту.

   Освітня програма магістра передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з розробленням та впровадженням технічних і технологічних інновацій, нормативної документації, систем управління якістю та безпечністю продукції підприємства, виконання і публічний захист кваліфікаційної роботи.

   Основний фокус підготовки освітньо-професійних кадрів, які застосовують і використовують сучасне лабораторне і технологічне обладнання,  комп’ютерну техніку та інформаційні технології, а також виконують проектні і науково-дослідні роботи, пов'язані з аналізом ефективності технологічних процесів, впровадженням нових та удосконаленням існуючих технологій, розробленням та впровадженням систем управління якістю та безпечністю на підприємствах харчової промисловості.

Термін навчання для денної та заочної форм навчання - 1 рік 4 місяці.

      Аргументи на користь навчання за спеціальністю «Харчові технології» зі ОП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»Навчально-науковому інституті харчових технологій в Національному університеті харчових технологій:

      Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за спеціалізацією «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», можна виділити:

   

     Перелік обов'язкових дисциплін, які вивчають здобувачі освіти ОП  «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»:

Спеціальності 

ОНП Lean-виробництво харчової продукції,  ОС "Магістр"

Міждисциплінарна освітньо-наукова програма «Lean-виробництво харчової продукції»

Technological Expertise and Food Safety 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальностями  181 Харчові технології

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

133 Галузеве машинобудування 

галузей знань 18 Виробництво та технології, 

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації, 

13 Механічна інженерія 

кваліфікація: магістр з харчових технологій, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, галузевого машинобудування   

Освітня програма орієнтована на наукову міждисциплінарну підготовку фахівців, які мають володіти: комплексом сучасних методів, методик і технологій, спрямованих на оптимізацію, впорядкування та вдосконалення процесів діяльності операторів ринку харчової продукції із застосуванням методологій Lean, здатних розробляти і впроваджувати заходи із управління операційною ефективністю харчового виробництва за допомогою принципів Lean на різних етапах життєвого циклу продукції,  проводити атестацію персоналу для формування кадрової стратегії, регулювання трудової діяльності та управління робочим часом працівників, налагодження соціального партнерства в організації, визначення ефективності управління персоналом, застосовувати проблемно-орієнтовані методи аналізу на різних етапах життєвого циклу продукції для оптимізації та підвищення ефективності діяльності організації у сфері роботи із постачальниками та споживачами, обирати технології і устаткування для пакування продукції харчової промисловості з урахуванням безпеки продукції, вимог споживачів та економічної доцільності; застосовувати принципи екологічної безпеки в своїй професійній діяльності, застосовувати засоби ресурсо- та енергозаощадження в процесі створення, монтажу та технічного сервісу обладнання, його модернізації та удосконалення, враховувати вимоги безпеки і гігієни, використовувати спеціалізовані мови програмування для аналізу даних та аналітики та спеціалізовані інструменти візуалізації даних для моніторингу виробничих операцій.

Термін навчання для денної та заочної форм навчання - 1 рік 9 місяців.

     Освітня програма спрямована на підготовку магістра, який володіє фундаментальними та науковими знаннями із застосування Lean-технологій на підприємствах харчової промисловості і передбачає підготовку науково-дослідних, проектно-технологічних, проектно-конструкторських, виробничо-технологічних робіт з розроблення та впровадження технічних і технологічних, інженерних та інформаційних інновацій та захист кваліфікаційної роботи з використанням новітніх досягнень науки і промисловості, сучасних інформаційних та комп’ютерних засобів. 

     Перелік обов'язкових дисциплін, які вивчають здобувачі освіти ОНП  «Lean-виробництво харчової продукції»:

Привіт👋  А ти хочеш диплом одразу за трьома спеціальностями😍

Тоді тобі до нас!