Організація практики

Освітній ступінь бакалавр

Виробнича практика бакалаврів ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"

Виробнича практика є важливою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців з технологічної експертизи та безпеки харчової продукції, і передбачає закріплення вже одержаних теоретичних знань і набуття навичок організаційної, технічної роботи.

Проходження практики дає можливість здобувач закріпити отримані теоретичні знання з усіх дисциплін навчального процесу, зібрати необхідну інформацію для виконання курсового проекту, набути навички в прийнятті правильних рішень у конкретних виробничих ситуаціях на одному із підприємств харчової промисловості.

Тривалість виробничої практики складає чотири тижні на четвертому курсі. 

Виробнича практика для здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» проводиться під керівництвом викладачів кафедри експертизи харчових продуктів та передбачає вивчення особливостей організації та технології виробництва харчових продуктів, способів контролювання сировини та готової продукції, впливу технологічних процесів на якість та безпеку харчових продуктів, збір матеріалів для поглиблення знань про виробництво, вивчення службових обов’язків працівників на підприємстві.

Здобувачі, які мають академічні заборгованості, до проходження практики не допускаються.

У 2021 і 2022 роках здобувачі проходили практику також за кордоном на підприємствах харчової промисловості: Allfein Feinkost GmbH & Co. KG та Giacobbe Pasta GmbH (Німеччина).

Переддипломна практика бакалаврів ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"

Переддипломна практика бакалаврів є важливою завершальною частиною підготовки висококваліфікованих фахівців з технологічної експертизи та безпеки харчової продукції з метою закріплення вже одержаних теоретичних знань і набуття навичок технологічної, управлінської, технічної роботи.

Тривалість переддипломної практики складає два тижні на четвертому курсі відповідно у восьмому семестрі.

Освітній ступінь магістр

Професійна практика магістрів ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"

Професійна практика для здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»  є важливою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців. Практика передбачає вивчення особливостей організації та технології виробництва харчових продуктів, видів контролю сировини та готової продукції, впливу технологічних процесів на якість і безпеку харчових продуктів, збір матеріалів для поглиблення знань про виробництво, вивчення службових обов’язків працівників на підприємстві. 

Тривалість професійної практики складає чотири тижні на першому курсі відповідно у другому семестрі.  

Переддипломна практика магістрів ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"

Проходження переддипломної практики дає можливість здобувачам закріпити отримані теоретичні знання з усіх освітніх компонентів освітньо-професійної програми, набути навички в прийнятті правильних управлінських рішень у конкретних виробничих ситуаціях на одному з підприємств харчової промисловості, акредитованих лабораторіях, організаціях із розроблення чи сертифікації систем управління якості та безпечності або науково-дослідних установах.

Тривалість професійної практики складає два тижні на другому курсі, відповідно у третьому семестрі.

У 2021 році здобувачі проходили практику також за кордоном на Allfein Feinkost GmbH & Co. KG (Німеччина).

Науково-дослідницька практика магістрів ОНП "Lean-виробництво харчової продукції"

Науково-дослідницька практика є обов’язковою компонентою та невід’ємною складовою у підготовці фахівців освітнього ступеня «магістр» за освітньо-науковою програмою «Lean-виробництво харчової продукції», ефективною формою закріплення і практичного застосування набутих теоретичних знань при вивченні фундаментальних профільних дисциплін та підготовчою базою для подальшого виконання кваліфікаційної роботи.

Тривалість науково-дослідницької практики складає чотири тижні у третьому  семестрі другого року навчання здобувачів освіти.

Переддипломна практика магістрів ОНП "Lean-виробництво харчової продукції"

Переддипломна практика тривалістю три тижні проводиться у четвертому семестрі другого року навчання переважно на базі сучасних підприємств харчової промисловості. Також практична підготовка здобувачів може проводитись на базі навчальних закладів, науково-дослідних установ, проектно-конструкторських та профільних організації, що у своїй діяльності орієнтовані на розв’язання комплексних організаційно-технологічних, інженерно-технічних, організаційно-управлінських завдань, пов’язаних із розробленням та впровадженням принципів Lean-виробництва харчової продукції та бережливого виробництва, використанням інтелектуальних систем керування виробничими об’єктами підприємств харчової промисловості та галузевого машинобудування.